Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Studijní programy

Nabídka studijních programů

Nově si můžete vybírat z široké studijní nabídky, a to jak ze studia jednoho studijního programu, tak z kombinace dvou studijních programů. Při zkombinování dvou programů si zvolte program maior (tzv. hlavní program), který doplníte programem minor (tzv. vedlejším programem). Dejte ale při výběru studia a vyplňování elektronické přihlášky velký pozor, protože závěrečnou práci budete v případě kombinace dvou studijních programů psát jen v programu maior a vaše volba nejde během studia změnit!

Jelikož nové studijní programy stále aktualizujeme, doporučujeme, abyste průběžně sledovali Katalog studijních programů a oborů (studijniprogramy.upol.cz/) a informace na speciálním webu: www.studuj.upol.cz, kde naleznete i následující dokument:


Nabídka studijních programů pro akademický rok 2020/2021

- pdf dokument ke stažení


Bakalářské a magisterské

Na studuj.ff.upol.cz naleznete, co který program obnáší, jaké otevírá kariérní možnosti a jaké má požadavky pro přijetí.

Na studijniprogramy.upol.cz naleznete: anotaci, profil absolventa, požadavky k přijetí, kvalifikační požadavky, vzdělávací cíle programů, uplatnitelnost a možné pracovní pozice.

ERROR: Content Element with uid "7616" and type "expandmixedcontent_pi1" has no rendering definition!

Doktorské studium

Přehled akreditovaných doktorských studijních programů

Mezifakultní studium

Filozofická fakulta UP realizuje ve spolupráci s Pedagogickou, Přírodověděckou, Cyrilometodějskou fakultou a Fakultou tělesné kultury UP (dále jen PDF,PřF, CMTF, FTK ) tzv. mezifakultní studium v bakalářském i v navazujícím magisterském studiu prezenční formou. Jedná se o kombinace studijních programů maior - minor, přičemž program minor je realizován (vyučován) Filozofickou fakultou UP.

Nabídku těchto studijních programů naleznou uchazeči o studium v e-přihlášce příslušné fakulty (PDF, PřF, CMTF, FTK). Jedná se především o filologické programy a programy např. historické vědy, divadelní a filmová studia či žurnalistika. 
V případě, že si uchazeč podal přihlášku k mezifakultnímu studijnímu programu maior - minor (na CMTF, FTK, PdF a PřF), je k vykonání přijímací zkoušky na studijní program garantovaný filozofickou fakultou pozván formou zaslané písemné pozvánky z Filozofické fakulty UP.
Informace k vykonání přijímací zkoušky z programu garantovaného druhou fakultou obdrží uchazeč zvlášť (bude obeslán další pozvánkou nebo informačním dopisem z příslušné fakulty).

Po vyhodnocení přijímací zkoušky obdrží dané fakulty z FF výsledky s návrhem na přijetí či nepřijetí a konečné rozhodnutí vydává PDF, PřF, CMTF nebo FTK. Uchazeč mezifakultního studia komunikuje vždy s příslušným studijním oddělením dané fakulty.

Pokud si uchazeč o studium podá kromě přihlášky na mezifakultní studium i přihlášku ke studiu stejného programu přímo na FF UP, vykonává předepsané přijímací zkoušky jen jednou a výsledek bude započten ke všem přihláškám.