Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Věda, výzkum, umělecká tvorba

Filozofická fakulta UP patří k předním a největším humanitně orientovaným vědeckým institucím v České republice. Pod její hlavičkou se dynamicky rozvíjejí špičková pracoviště, která přinášejí významné vědecké poznatky a publikují práce v předních českých i mezinárodních vědeckých periodikách a nakladatelstvích. Sama fakulta se svým katedrami vydává 12 vědeckých časopisů a představuje tak významnou publikační platformu pro badatele z jiných univerzit.

Svými osmadvaceti českými a osmi anglickojazyčnými obory doktorského studia patří fakulta k hlavním českým institucím připravujícím novou generaci badatelů v humanitních, společenskovědních a uměnovědných oborech.

Přítomnost všech významných skupin humanitního a společenskovědního bádání (jazykověda, literatura, historické vědy, psychologie, dějiny umění, sociologie, politologie aj.) dovoluje neobyčejně plodnou a interdisciplinární spolupráci, která se projevuje jak v klasických oborech etablovaných na tradiční kamenné univerzitě, tak v experimentování s nejmladšími vědními disciplínami a nejnovějšími trendy.

Jednotlivá vědecká pracoviště disponují široce rozvětvenými zahraničními kontakty, jež nám dovolují hostit významné světové odborníky, pořádat skvěle obsazené mezinárodní konference a umožnit doktorandům dvojí vedení jejich prací ve smluvní spolupráci s významnými evropskými univerzitami.

Jakožto fakulta sídlící v Olomouci ctíme přirozený závazek studovat kulturní dějiny regionu, jehož byla Olomouc po dlouhá staletí hlavním městem, a zasazovat se o záchranu dědictví všech etnik a epoch, které tímto prostorem prošly, naše bádání však nemá hranic a naši výzkumníci jsou doma stejně tak v moravských archivech jako v paraguajském pralese, v experimentální psychologické laboratoři nebo ve světě matematické lingvistiky.

ERROR: Content Element with uid "7319" and type "expandmixedcontent_pi1" has no rendering definition!