Přijímací řízení

Infolinka k přijímacímu řízení tel.: 585 633 063

Nabídka studijních programů pro akademický rok 2019/2020

katalog studijních programů
nabídka je dostupná po zadání názvu fakulty a výběru formy a typu studia

Harmonogram přijímacího řízení 2018/19

Podrobný harmonogram ke stažení

Termíny pro podání přihlášek

 • Bc a NMgr. studijní programy v prezenční i kombinované formě 
  od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019

 • Ph.D. studijní programy
  od 1. listopadu 2018 do 30. dubna 2019

 • Bc., NMgr a Ph.D. studijní programy uskutečňované v cizím jazyce
  od 1. listopadu 2018 do 30. dubna 2019

Termíny přijímacích zkoušek

 • bakalářské studium
  • písemné: 18. - 19. 5. 2019 a 25. - 26. 5. 2019
  • ústní:
   • pro programy Divadelní studia, Filmová studia, Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia, Judaistika. Židovská a izraelská studia, Německá filologie18. - 19. 5 2019
   • pro programy Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad, Psychologie27. - 31. 5. 2019
 • navazující studium
  • samostatné programy a programy se specializací: 10. 6. 2019
  • sdružené studium (kombinace programů): 11. 6. 2019
 • doktorské studium: 1. 5. - 30. 6. 2019 (každý program vypisuje zvláštní termín)
 • mimořádný termín přijímacích zkoušek pro všechny typy i formy studia: 3. 9. 2019 

E-přihláška ke studiu

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením a náležitosti přihlášky

Administrativní poplatek: 690,- Kč za každou elektronickou přihlášku.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné hradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku se má zato, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu (diplom), dodá uchazeč navržený na přijetí až u zápisu do studia.
Počet dodaných úředně ověřených kopií závisí na počtu programů, na které byl uchazeč navržen na přijetí.


Přijímací zkoušky pro bakalářské studium

Oznámení o upuštění od konání přijímacích zkoušek u některých bakalářských samostatných studijních programů FF UP

Vzhledem k tomu, že počet podaných přihlášek ke studiu na některých samostatných studijních programech nepřekročil jejich požadovanou kapacitu, rozhodl děkan fakulty o upuštění od konání přijímací zkoušky a přijímací komise FF UP proto děkanovi u těchto programů navrhla přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.

Oznámení o navržení k přijetí najdou uchazeči uvedených programů po přihlášení ve své elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“ a již nebude zaslán poštou

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení odevzdáte až v den zápisu do studia

Seznam programů, jichž se uvedená informace týká:

Bakalářské samostatné studijní programy (prezenční forma studia):

 • Archivnictví  
 • Česká filologie 
 • Francouzská filologie 
 • Francouzská filologie se specializací na aplikovanou ekonomii 
 • Historické vědy 
 • Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch 
 • Muzikologie 
 • Polská filologie 
 • Polská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi 
 • Praktická nizozemská filologie 
 • Ruská filologie 
 • Ruská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi 
 • Španělská filologie 
 • Ukrajinská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi 
 • Uměnovědná studia 
 • Vietnamská filologie

Bakalářské samostatné studijní programy (kombinovaná forma studia):

 • Migrační studia 
 • Muzikologie 
 • Řízení vzdělávacích institucí  

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části

1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

Po vyhodnocení vyhlášených podmínek pro nahrazení přijímací zkoušky, jsme připravili seznam uchazečů (dle univerzitních čísel), kteří absolvovali vybrané testy v rámci NSZ u společnosti Scio a na základě splnění stanovených kritérií byli navrženi k přijetí bez povinnosti vykonat přijímací zkoušku na FF UP.  Univerzitní číslo je jedinečný identifikátor uchazeče v rámci přijímacího řízení a každý uchazeč jej nalezne ve své pozvánce, kterou má od 18. 4. 2019 zavěšenu ve své e-přihlášce v záložce „dokumenty“.

Studijní programy katedry politologie: Evropská studia a diplomacie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a politický marketing, Politologie – sdružené studium v kombinaci – seznam uchazečů
Navržení k přijetí na oba  programy v kombinaci platí pouze pro VÝŠE vyjmenované programy a jejich vzájemné kombinace. V případě, že se tyto programy kombinují s jiným než výše uvedeným programem, je uchazeč povinen vykonat přijímací zkoušku na druhý program v kombinaci v požadovaném rozsahu.  (Např. u kombinace "Politologie - Anglická filologie" je třeba vykonat požadované přijímací zkoušky pro program Anglická filologie - test studijních předpokladů FF a jazykový test z angličtiny. V pozvánce k přijímací zkoušce, kterou má uchazeč zavěšenu v e-přihlášce (od 18. 4.) v záložce "dokumenty", má přesně uvedeno, k vykonání jakých zkoušek se má dostavit.)

2. Test ze studijního programu (PT)

U některých filologických programů mohl být PT nahrazen úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu. 
Vyhodnocení nahrazení 

Pozvánka k přijímacím zkouškám

1. Pozvánka k přijímací zkoušce je zavěšena od 17. 4. v e-přihlášce uchazeče v záložce "dokumenty"

Termín uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný.

2. Místa konání zkoušek

Místa konání zkoušek

FF UP organizuje písemné a ústní přijímací zkoušky na těchto místnostech a budovách.  Seznam zkratek s legendou má ve své pozvánce k přijímací zkoušce uveden každý uchazeč.

AM

Auditorium Maximum, Filozofická fakulta, Univerzitní 3, Olomouc

AU FF

Aula Filozofické fakulty UP, Křížkovského 10, Olomouc

N2

Přednáškový sál, Pedagogická fakulta UP , Žižkovo náměstí 951/5, Olomouc

N3

Přednáškový sál, Pedagogická fakulta UP , Žižkovo náměstí 951/5, Olomouc

P21

Učebna, Pedagogická fakulta UP , Žižkovo náměstí 951/5, Olomouc

AU PRIR

Aula Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 12/1192, Olomouc

KA 3.05

Přednáškový sál, Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, Olomouc

KA 1.25

Učebna, Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, Olomouc

LEC

Lectorium, Filozofická fakulta UP, Univerzitní 3, Olomouc

SD

Slovanský dům, Hynaisova 554/11, Olomouc

 

CJS

Centrum judaistických studií, Na Hradě 5, Olomouc

KGN

Katedra germanistiky FF UP - Křížkovského 10, Olomouc

KDFS

Katedra divadelních a filmových studií FF UP - Univerzitní 3, Olomouc

Informace k pozvánce: Termíny konání

 1. 18. 5. a  19. 5. 2019 všechny obory;
 2. 25.  5. 2019 jen pro uchazeče se specifickými potřebami;
 3. ústní zkoušky kateder KAA a PCH v období od 27. 5. do 31. 5. 2019 viz harmonogram
 4. vyhodnocení možností nahrazení části přijímací zkoušky u programů Anglická filologie, Francouzská filologie, Španělská filologie bude zveřejněno k 10. 5. 2019
 5. vyhodnocení možnosti nahrazení přijímací zkoušky formou NSZ u programů katedry politologie viz informace výše

Seznam postupujících k ústní zkoušce


Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium

 • PT - Písemný test z programu

  PT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program.

  V navazujícím studiu je písemná zkouška předepsána jen pro programy Psychologie (prezenční i kombinovaná forma studia), Ruština pro překladatele a Ruská filologie (sdružené studium) a pro program Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad.

 • UP - Ústní pohovor

  Ústní zkouška v navazujícím studiu zahrnuje otázky z programu, na který se uchazeč hlásí, a rozpravu nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.  Obsahem ústní zkoušky mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, otázky z daného studijního programu, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.

  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý program v rámci katalogu programů https://studijniprogramy.upol.cz/ 

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný program , než byl program jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

V rámci sdruženého studia je uchazeč povinen se zúčastnit přijímací zkoušky na oba kombinované programy svého zvoleného studia (v rámci každé podané přihlášky a její kombinace).

Pozvánka k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia

Svou pozvánku najde uchazeč po přihlášení ve své elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“ (https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/). Termín uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný.

Ústní přijímací zkoušky se konají dne 10. 6. 2019 pro studium jednoho samostatného programu nebo programu se specializací a 11. 6. 2019 pro sdružené studium (kombinace dvou programů) v době 9:00–12:00 a 13:00-15:00 na jednotlivých katedrách Filozofické fakulty UP v Olomouci (dle příslušnosti každého z programů, dle umístění kateder. K ústním přijímacím zkouškám se uchazeč dostaví v uvedeném časovém rozpětí, nejpozději však 30 minut před ukončením vymezené doby.

Seznamy postupujících k ústní zkoušce

Místa konání přijímaček do navazujícího studia:

Umístění jednotlivých kateder FF UP Olomouc k 10. 6. 2019

Katedra anglistiky a amerikanistiky (anglická filologie)

Křížkovského 10, Olomouc

 

Katedra aplikované ekonomie (aplikovaná ekonomická studia)

Křížkovského 12, Olomouc

 

Katedra asijských studií (čínská, japonská filologie)

Křížkovského 14, Olomouc

 

Katedra bohemistiky (česká filologie)

Křížkovského 10, Olomouc

 

Katedra dějin umění (dějiny výtvarných umění)

Univerzitní 3, Olomouc

 

Katedra divadelních a filmových studií (divadelní, filmová, televizní a rozhlasová studia)

Univerzitní 3, Olomouc

 

Katedra filozofie (filozofie)

Křížkovského 12, Olomouc

 

Katedra germanistiky (německá filologie)

Křížkovského 10, Olomouc

 

Katedra historie (historie, archeologie)

Na Hradě 5, Olomouc

 

Centrum judaistických studií (judaistika)

Na Hradě 5, Olomouc

 

Katedra klasické filologie (latinská filologie)

Na Hradě 5, Olomouc

 

Katedra muzikologie (muzikologie)

Univerzitní 3, Olomouc

 

Katedra nederlandistiky (nizozemská filologie)

Křížkovského 14, Olomouc

 

Katedra obecné lingvistiky (obecná lingvistika)

Křížkovského 14, Olomouc

 

Katedra politologie a evropských studií (politologie)

Křížkovského 12, Olomouc

 

Katedra psychologie (psychologie)

Vodární 6, Olomouc

 

Katedra romanistiky (francouzská, italská, portugalská a španělská filologie)

Křížkovského 10, Olomouc

 

Katedra slavistiky (polská, ruská, ukrajinská filologie)

Sekce rusistiky, ukrajinistiky, polonistiky: Křížkovského 10, Olomouc

 

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie (andragogika, kulturní antropologie, sociologie)

tř. Svobody 8, Olomouc

 

Katedra žurnalistiky (mediální, kulturální studia)

tř. Svobody 8, Olomouc

 

 


Přijímací zkoušky pro doktorské studium

K přijímacímu řízení se zájemce přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky. Na adresu Oddělení vědy FF UP, Křížkovského 10, 77180 Olomouc, zašle svůj vlastnoručně podepsaný profesní životopis, úředně ověřenou fotokopii diplomu (při jeho absenci aktuální potvrzení o studiu), badatelský záměr, popř. seznam publikovaných prací a dalších aktivit v daném programu.

UP – Ústní pohovor

Otázky ze studijního programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, programové  otázky apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý program v rámci katalogu studijních programů.

Obory a termíny přijímacího řízení do doktorského studia


PROGRAMY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium:

Do 31. 5. 2018 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium:

Do 31. 5. 2019 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. U navazujícího studia uchazeč předloží projekt diplomové práce obsahující cíl a metodu, teoretické ukotvení problematiky a zdroje literatury. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.


Výsledky přijímacích zkoušek

Seznamy postupujících k ústní zkoušce

Bakalářské programy

Navazující magisterské programy

Způsob vyhodnocení písemných a ústních přijímacích zkoušek

Odvolací řízení

Odvolání proti nepřijetí může uchazeč písemně zastat ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí rozhodnutí. Žádost se podává děkanovi fakulty. 


Pokud jste se nedostali na vámi vybraný studijní program, podívejte se na možnost studia v rámci celoživotního vzdělávání.

Programy celoživotního vzdělávání vychází z akreditovaných studijních programů Filozofické fakulty UP a umožňuje studovat těm, kteří nebyli přijati ke studiu na VŠ z kapacitních důvodů. Informace najdete na http://icv.ff.upol.cz/studijni-programy-v-czv/  


Zápisy do 1. ročníků

se uskuteční 28. - 30. srpna 2019 v Aule FF UP, Křížkovského 10

Harmonogramy zápisu do 1. ročníku 

Formuláře k zápisu


Testy a zprávy z přijímacího řízení

Testy z přijímacího řízení 2018/19

Bakalářské studium

Testy studijních předpokladů (SPF)

Testy ze studijních programů

Navazující studium

Zprávy z přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020