Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Přijímací řízení

Infolinka k přijímacímu řízení tel.: 585 633 063

Nabídka studijních programů pro akademický rok 2019/2020

katalog studijních programů
nabídka je dostupná po zadání názvu fakulty a výběru formy a typu studia

Harmonogram přijímacího řízení 2018/19

Podrobný harmonogram ke stažení

Termíny pro podání přihlášek

 • Bc a NMgr. studijní programy v prezenční i kombinované formě 
  od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019

 • Ph.D. studijní programy
  od 1. listopadu 2018 do 30. dubna 2019

 • Bc., NMgr a Ph.D. studijní programy uskutečňované v cizím jazyce
  od 1. listopadu 2018 do 30. dubna 2019

Termíny přijímacích zkoušek

 • bakalářské studium
  • písemné: 18. - 19. 5. 2019 a 25. - 26. 5. 2019
  • ústní:
   • pro programy Divadelní studia, Filmová studia, Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia, Judaistika. Židovská a izraelská studia, Německá filologie18. - 19. 5 2019
   • pro programy Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad, Psychologie27. - 31. 5. 2019
 • navazující studium
  • samostatné programy a programy se specializací: 10. 6. 2019
  • sdružené studium (kombinace programů): 11. 6. 2019
 • doktorské studium: 1. 5. - 30. 6. 2019 (každý program vypisuje zvláštní termín)
 • mimořádný termín přijímacích zkoušek pro všechny typy i formy studia: 3. 9. 2019 

E-přihláška ke studiu

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením a náležitosti přihlášky

Administrativní poplatek: 690,- Kč za každou elektronickou přihlášku.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné hradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku se má zato, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu (diplom), dodá uchazeč navržený na přijetí až u zápisu do studia.
Počet dodaných úředně ověřených kopií závisí na počtu programů, na které byl uchazeč navržen na přijetí.


Přijímací zkoušky pro bakalářské studium

ERROR: Content Element with uid "33322" and type "expandmixedcontent_pi1" has no rendering definition!

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části

1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

Po vyhodnocení vyhlášených podmínek pro nahrazení přijímací zkoušky, jsme připravili seznam uchazečů (dle univerzitních čísel), kteří absolvovali vybrané testy v rámci NSZ u společnosti Scio a na základě splnění stanovených kritérií byli navrženi k přijetí bez povinnosti vykonat přijímací zkoušku na FF UP.  Univerzitní číslo je jedinečný identifikátor uchazeče v rámci přijímacího řízení a každý uchazeč jej nalezne ve své pozvánce, kterou má od 18. 4. 2019 zavěšenu ve své e-přihlášce v záložce „dokumenty“.

Studijní programy katedry politologie: Evropská studia a diplomacie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a politický marketing, Politologie – sdružené studium v kombinaci – seznam uchazečů
Navržení k přijetí na oba  programy v kombinaci platí pouze pro VÝŠE vyjmenované programy a jejich vzájemné kombinace. V případě, že se tyto programy kombinují s jiným než výše uvedeným programem, je uchazeč povinen vykonat přijímací zkoušku na druhý program v kombinaci v požadovaném rozsahu.  (Např. u kombinace "Politologie - Anglická filologie" je třeba vykonat požadované přijímací zkoušky pro program Anglická filologie - test studijních předpokladů FF a jazykový test z angličtiny. V pozvánce k přijímací zkoušce, kterou má uchazeč zavěšenu v e-přihlášce (od 18. 4.) v záložce "dokumenty", má přesně uvedeno, k vykonání jakých zkoušek se má dostavit.)

2. Test ze studijního programu (PT)

U některých filologických programů mohl být PT nahrazen úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu. 
Vyhodnocení nahrazení 

ERROR: Content Element with uid "32900" and type "expandmixedcontent_pi1" has no rendering definition!

Seznam postupujících k ústní zkoušce


Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium

 • PT - Písemný test z programu

  PT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program.

  V navazujícím studiu je písemná zkouška předepsána jen pro programy Psychologie (prezenční i kombinovaná forma studia), Ruština pro překladatele a Ruská filologie (sdružené studium) a pro program Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad.

 • UP - Ústní pohovor

  Ústní zkouška v navazujícím studiu zahrnuje otázky z programu, na který se uchazeč hlásí, a rozpravu nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.  Obsahem ústní zkoušky mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, otázky z daného studijního programu, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.

  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý program v rámci katalogu programů https://studijniprogramy.upol.cz/ 

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný program , než byl program jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

V rámci sdruženého studia je uchazeč povinen se zúčastnit přijímací zkoušky na oba kombinované programy svého zvoleného studia (v rámci každé podané přihlášky a její kombinace).

Pozvánka k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia

Svou pozvánku najde uchazeč po přihlášení ve své elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“ (https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/). Termín uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný.

Ústní přijímací zkoušky se konají dne 10. 6. 2019 pro studium jednoho samostatného programu nebo programu se specializací a 11. 6. 2019 pro sdružené studium (kombinace dvou programů) v době 9:00–12:00 a 13:00-15:00 na jednotlivých katedrách Filozofické fakulty UP v Olomouci (dle příslušnosti každého z programů, dle umístění kateder. K ústním přijímacím zkouškám se uchazeč dostaví v uvedeném časovém rozpětí, nejpozději však 30 minut před ukončením vymezené doby.

Seznamy postupujících k ústní zkoušce

ERROR: Content Element with uid "33181" and type "expandmixedcontent_pi1" has no rendering definition!


Přijímací zkoušky pro doktorské studium

K přijímacímu řízení se zájemce přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky. Na adresu Oddělení vědy FF UP, Křížkovského 10, 77180 Olomouc, zašle svůj vlastnoručně podepsaný profesní životopis, úředně ověřenou fotokopii diplomu (při jeho absenci aktuální potvrzení o studiu), badatelský záměr, popř. seznam publikovaných prací a dalších aktivit v daném programu.

UP – Ústní pohovor

Otázky ze studijního programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, programové  otázky apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý program v rámci katalogu studijních programů.

Obory a termíny přijímacího řízení do doktorského studia


PROGRAMY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium:

Do 31. 5. 2018 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium:

Do 31. 5. 2019 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. U navazujícího studia uchazeč předloží projekt diplomové práce obsahující cíl a metodu, teoretické ukotvení problematiky a zdroje literatury. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.


Výsledky přijímacích zkoušek

Seznamy postupujících k ústní zkoušce

Bakalářské programy

Navazující magisterské programy

Způsob vyhodnocení písemných a ústních přijímacích zkoušek

Odvolací řízení

Odvolání proti nepřijetí může uchazeč písemně zastat ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí rozhodnutí. Žádost se podává děkanovi fakulty. 


Pokud jste se nedostali na vámi vybraný studijní program, podívejte se na možnost studia v rámci celoživotního vzdělávání.

Programy celoživotního vzdělávání vychází z akreditovaných studijních programů Filozofické fakulty UP a umožňuje studovat těm, kteří nebyli přijati ke studiu na VŠ z kapacitních důvodů. Informace najdete na http://icv.ff.upol.cz/studijni-programy-v-czv/  


Zápisy do 1. ročníků

se uskuteční 28. - 30. srpna 2019 v Aule FF UP, Křížkovského 10

Harmonogramy zápisu do 1. ročníku 

Formuláře k zápisu


Testy a zprávy z přijímacího řízení

Testy z přijímacího řízení 2018/19

Bakalářské studium

Testy studijních předpokladů (SPF)

Testy ze studijních programů

Navazující studium

Zprávy z přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020