Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Přijímací řízení do doktorského studia

Doktorské studijní programy a termíny přijímaček

V akademickém roce 2018/19 bude Filozofická fakulta UP v Olomouci otevírat studium v níže uvedených akreditovaných doktorských studijních programech:

Katedra Doktorský studijní program Délka studia Termín přijímacího řízení **
datum, čas, budova místnost
anglistiky a amerikanistiky Anglická a americká literatura4
Anglický jazyk4
asijských studiíJazyky a kultura Číny a Japonska4
Asijská studia4
bohemistiky  Česká literatura4
Český jazyk4
Teorie literatury4
dějin uměníTeorie a dějiny výtvarných umění4
divadelních a filmových studiíTeorie a dějiny divadla,
filmu, rozhlasu a televize
4
filozofie Filozofie4
germanistiky Německá literatura4
Německý jazyk4
historie  Historické vědy4
muzikologieTeorie a dějiny hudebního umění4
nederlandistikyNizozemská filologie4
obecné lingvistikyObecná jazykověda a teorie komunikace4
politologie a evropských studií Politologie4
romanistiky Románské jazyky4
Románské literatury4
slavistiky  Ruská literatura4
Ruský jazyk4
Srovnávací slovanská filologie4
sociologie, andragogiky
a kulturní antropologie     
Andragogika4
Andragogy *4
Kulturní antropologie4
Cultural Anthropology *4
Sociologie4

* placené studium v angličtině
** - zkratky budov a umístění kateder FF UP , pokud není uvedena budova a místnost, konají se přijímací zkoušky v prostorách příslušné katedry. Informace poskytne sekretářka katedry.   

Upřesnění k doktorským programům

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia je 3 nebo 4 roky, záleží na akreditaci daného oboru ve formě prezenční a kombinované. Studenti prezenční formy DS pobírají měsíční stipendium. Studium se realizuje formou seminářů. V průběhu studia je student povinen vykonat zkoušku ze světového jazyka, zkoušku z filozofie a další dílčí zkoušky vyplývající z daného oboru. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“, uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. 

V případě předchozího studia v zahraničí je nutné podat žádost o uznání zahraničního vzdělání, tzv. nostrifikaci - informace k nostrifikaci