Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Přijímací řízení 2019/20


Nabídka studijních programů pro akademický rok 2020/2021

- dokument ke stažení


Katalog studijních programů

nabídka je dostupná po zadání názvu fakulty a výběru formy a typu studiaTermíny

Termíny podání přihlášek

 • Bakalářské a navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia:
  Termín podání přihlášek: od 1. listopadu 2019 – do 15. března 2020.

 • Bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v cizím jazyce:
  Termín podání přihlášek: od 1. listopadu 2019 – do 30. dubna 2020.

Termíny přijímacích zkoušek 

Bakalářské prezenční a kombinované studium

 • písemné a ústní:  16. – 17. 5. 2020
  (v případě většího počtu uchazečů a pro uchazeče se specifickými potřebami i 23. – 24. 5.)

 • ústní jen pro programy Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (samostatný, major, minor) a pro program Psychologie: 25. 5. - 29. 5.

Navazující magisterské prezenční a kombinované studium (samostatné programy, programy se specializací):

 • písemné a ústní:  15. 6. 2020 (ústní část  zkoušky z programu Psychologie do 22. 6. 2019)

Navazující magisterské prezenční a kombinované studium (sdružené studium - major a minor programy)

 • písemné a ústní:  16. 6. 2020

 

Další termíny:

 • mimořádný termín přijímacích zkoušek pro uchazeče všech typů a forem studia, kteří v době řádných termínů přijímacích zkoušek v květnu studují na zahraniční střední nebo vysoké škole: 1. 9. 2020

 • náhradní termín konání přijímacích zkoušek není vypsán. 

 • zápis do studia: 26. 8. -28. 8. 2020

 • náhradní termín zápisu pro uchazeče všech typů a forem studia, kteří v době řádných termínů zápisů do studia nemají doklad o řádném ukončení předchozího požadovaného stupně vzdělání (maturita nebo diplom): 17. 9. 2019

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Administrativní poplatek (poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením): 690,- Kč/přihláška

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.


Další informace

 


Náležitosti přihlášky ke studiu

Úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu (diplom), dodá přijatý uchazeč při zápisu ke studiu. Počet dodaných úředně ověřených kopií závisí na počtu programů, na které byl uchazeč přijat. Uchazeč musí mít ukončeno předchozí studium nejpozději v době zápisu ke studiu (26. - 28. srpen 2020).


Informace o přijímacích zkouškách

Podrobné informace k jednotlivým studijním programům (samostatné, se specializací, sdružené studium - major, minor) jsou k dispozici v Katalogu studijních programů na webu UP (viz https://studijniprogramy.upol.cz/).


OBORY AKREDITOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium:

Pro většinu bakalářských programů FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se student hlásí na více studijních programů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám.

Na některé programy je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i PT (písemný test ze studijního programu) – koná se v těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující.

U programů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne UP nejpozději s týdenním odstupem, zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující ( mimo programy Psychologie  a Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad).

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Forma a obsah testu
Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyhodnocení SPF
K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počítačově zpracován zcela anonymně. Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/PT je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Doporučená literatura pro SPF
Kromě zveřejněných variant  SPF z minulých let není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

PT – Písemný test ze studijního programu zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

Pro formu i obsah testů z daného programu platí přiměřeně pravidla jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem těchto testů je prověření konkrétních schopností, dovedností a znalostí pro konkrétní program. U filologických programů může být test v příslušné jazykové mutaci (plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut.

UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

PT/UP mohou být nahrazeny notářsky ověřeným zápisem ze složení potřebných zkoušek v určeném rozsahu.

Upuštění od konání přijímací zkoušky

U studijních programů, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu programu, může být  děkanem fakulty upuštěno od konání přijímací zkoušky.

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části

1.       Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

Týká se jen těchto bakalářských programů Katedry politologie FF UP: Evropská studia; Mezinárodní vztahy a bezpečnost; Politologie; Politická komunikace a politický marketing. Fakulta navrhne k přijetí ty uchazeče o studium uvedených studijních programů, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou zkoušku (Obecné studijní předpoklady v základní verzi (OSP Z) nebo Základy společenských věd (ZSV) v termínu do 31. 3. 2020. Za úspěšné složení zkoušky se považuje dosažení minimálního percentilu, jehož výše a způsob uznání jsou popsány v Katalogu programů na webu UP (www.studijniprogramy.upol.cz) u každého z uvedených programů. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).  V případě nesložení těchto zkoušek v uvedeném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP.  

2.       Test ze studijního programu (PT)

U některých filologických programů může být PT nahrazen úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu.


Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium:

PT - Písemný test z programu

PT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program.

UP - Ústní pohovor

Otázky z programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.  Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, otázky ze studijního programu, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu programů.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl původní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).


Přijímací zkoušky pro doktorské studium

K přijímacímu řízení se zájemce přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky. Na adresu Oddělení vědy FF UP, Křížkovského 10, 77180 Olomouc, zašle svůj vlastnoručně podepsaný profesní životopis, úředně ověřenou fotokopii diplomu (při jeho absenci aktuální potvrzení o studiu), badatelský záměr, popř. seznam publikovaných prací a dalších aktivit v daném programu.

UP – Ústní pohovor

Otázky ze studijního programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, programové  otázky apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý program v rámci katalogu studijních programů.

Obory a termíny přijímacího řízení do doktorského studia


OBORY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium:

Do 31. 5. 2020 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium:

Do 31. 5. 2020 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. U navazujícího studia uchazeč předloží projekt diplomové práce obsahující cíl a metodu, teoretické ukotvení problematiky a zdroje literatury. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.


Informace o realizaci studia v kombinované formě

Kontaktní výuka v kombinované formě studia (tzv. konzultace) probíhá obvykle v blocích, konaných v pátek – zpravidla 2x měsíčně. Z důvodu zajištění maximálního komfortu pro vybrané skupiny studentů, může být část výuky realizována také v blocích pátek-sobota, maximálně však 3x za semestr.


Doplňující informace

 • Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů, typů nebo forem studia, jsou povinni podat na každý program samostatnou přihlášku a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. V případě kombinace dvou programů studia (sdružené studium - maior, minor) zasílá uchazeč jednu přihlášku na tuto kombinaci dvou studijních programů. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být zaplacen samostatně, s variabilním symbolem odvozeným od čísla přihlášky na daný studijní program.
 • Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky nejpozději 28 dní před datem konání přijímací zkoušky (v průběhu měsíce dubna 2020). Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

 • Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazným.

 • Při podání více přihlášek mohou při přijímacích zkouškách vzniknout vzájemné termínové kolize, které fakulta nemůže zohledňovat, proto náhradní termín přijímacích zkoušek nebude realizován.

 • Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují  zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (http://www.cps.upol.cz/).    
 • Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín pro nahlížení do spisu přijímacího řízení: 22. - 26. 6. 2020, nahlížení předchází elektronická žádost uchazeče.
 • Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno v den zápisu do studia oproti předloženému dokladu o ukončení předchozího vzdělání. Před tímto termínem bude v e-přihlášce zveřejněn dokument Oznámení o navržení přijetí ke studiu.  
 • Písemné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude zasláno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu do vlastních rukou uchazeče.
 • Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.  Odvolání  se podává děkanovi fakulty. Všichni uchazeči, kteří si podají odvolání ve věci nepřijetí ke studiu, budou v zákonné lhůtě o výsledku informováni písemně.
 • Ubytování v průběhu přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.