Doktorské studium

Kontakt

Mgr. Agnes Hausknotzová
referentka pro vědu a doktorské studium
Oddělení pro Vědu a výzkum, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře č. 2.26
tel.: 585 633 013
e-mail: agnes.hausknotzova@upol.cz

Úřední hodiny

Po     9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Út     9.00 - 11.00 
St     9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Čt     9.00 - 11.00 


Obecné informace

Standardní doba studia v doktorském studijním programu (dále DSP) je 3 nebo 4 roky, podle platné akreditace daného oboru, ve formě prezenční nebo kombinované. Prezenční forma studia je uskutečňována na určeném školícím pracovišti (katedře), kombinovaná forma studia znamená, že časově vymezená část studia probíhá formou prezenční a jiná část formou distanční. V průběhu studia je student povinen vykonat zkoušku ze světového jazyka, zkoušku z filozofie a další dílčí zkoušky vyplývající z daného oboru.
Doktorand je povinen na začátku svého studia ve spolupráci se školitelem sestavit individuální studijní plán (dále ISP), který určí rámcovou náplň studia na celé tři nebo čtyři roky a předepíše absolvování konkrétních předmětů v 1. akademickém roce. ISP je  po schválení oborovou radou závazný. Plnění ISP podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení. Na základě hodnocení může být pro další akademický rok ISP aktualizován. 

Doktorandi v prezenční formě studia pobírají od ledna 2019 základní stipendium ve výši 13.350 Kč měsíčně.

Doktorandi jsou povinni řídit se platnými vnitřními předpisy UP, v první řadě Studijním a zkušebním řádem UP

a jsou povinni aktualizovat své osobní a kontaktní údaje ve STAGu a používat přidělenou univerzitní e-mailovou adresu.


Informativní schůzka pro nastupující 1. ročník doktorského studia

se koná 4. 9. 2019 od 14 hodin (místnost 3.05, Křížkovského 10).

Nejpozději k termínu informativní schůzky pošlete vyplněný a podepsaný evidenční list

Pokud již dostal doktorand Dekret o přijetí do doktorského studia a odevzdal Evidenční list, bude zapsán do doktorského studia s datem 4. 9. 2019


Studijní plány

Studijní plány doktorského studia se skládají ze společného základu a oborových předmětů.

Informace o studiu, povinnostech a plnění kreditů

Aktuální studijní plány


Stručný přehled povinností

První týden v září:

1. ročník DSP : nejpozději k termínu informativní schůzky pro 1. ročníky DSP doručit poštou nebo e-mailem podepsaný evidenční list, případně kopii diplomu nebo potvrzení o ukončení magisterského studia (pokud ještě nebyly příslušné dokumenty dodány).

Do konce října: doktorand v 1. ročníku se školitelem vypracuje ISP a podepsaný jej odevzdá oborové radě ke schválení. Ve vyšším ročníku DSP, pokud je potřeba, doktorand ISP aktualizuje.

V době předzápisu (dle aktuálního harmonogramu akademického roku) si doktorand zapíše předměty podle ISP. Filozofie se doporučuje zapisovat v 1. ročníku studia, Cizí jazyk nejpozději ve 2. ročníku studia.

Konec akademického roku: nejpozději do termínu splnění studijních povinností (dle aktuálního harmonogramu akademického roku) odevzdá doktorand podepsaný zápisový list A se splněnými předměty oborové radě ke kontrole.

Na konci standardní doby DSP (podle akreditace 3 nebo 4 roky) by měl mít doktorand potřebný počet kreditů, splněné všechny povinné předměty, všechny moduly studijního plánu příslušného oboru, měl by odevzdat doktorand disertační práci, podat přihlášku ke státní doktorské zkoušce a žádost o obhajobu disertační práce se všemi přílohami (formuláře DSP)

Po uplynutí standardní doby studia bude doktorand, který neodevzdá všechny náležitosti k úspěšnému ukončení studia nebo nepodá žádost o přerušení, případně prodloužení studia, ze studia vyřazen.


Zkoušky z cizího jazyka

Zájemci o zkoušku jsou povinni se na předmět přihlásit do Stagu v termínu předzápisu, na začátku semestru, ve kterém hodlají zkoušku vykonat. 

Angličtina

garantuje PhDr. Sabina Pazderová, z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP (sabina.pazderova@upol.cz)
- informace ke zkoušce z angličtiny, EN

Čeština pro cizince

garantuje doc. Božena Bednaříková, Dr., z katedry bohemistiky FF UP (bozena.bednarikova@upol.cz)

Francouzština

garantuje doc. Jaromír Kadlec z Katedry romanistiky FF UP (jaromir.kadlec@upol.cz)

Italština

garantuje prof. Jiří Špička, Ph.D. z Katedry romanistiky FF UP (jiri.spicka@upol.cz)

Latina

garantuje PhDr. Barbara Pokorná, Ph.D., z Centra jazykového vzdělávání FFUP (barbara.pokorna@upol.cz)

Němčina

garantuje prof. PhDr. Libuše Spáčilová, CSc. z Katedry germanistiky FF UP (libuse.spacilova@upol.cz)

Polština

garantuje doc. Ivana Dobrotová, Ph.D., z katedra slavistiky FF UP, sekce polonistiky (ivana.dobrotova@upol.cz)

Portugalština

garantuje Petra Svobodová, Ph.D., z katedry romanistiky FF UP (petra.svobodova@upol.cz)

Ruština

garantuje doc. Zdeňka Vychodilová, CSc., z katedry slavistiky FF UP (zdenka.vychodilova@upol.cz)


Zkouška z filozofie

Každý doktorand Filozofické fakulty UP, který nestuduje na katedře filozofie, musí v průběhu Ph.D. studia absolvovat dvousemestrální předmět Filosofie pro doktorandy (KFI / 91AF1, 91AF2),

Obracejte se e-mailem výhradně na dr. Martina Jabůrka (martin.jaburek@upol.cz), který vám přidělí zkoušejícího.
Zkouška bude následně realizována u:
dr. Pavla Hobzy, dr. Martina Jabůrka, dr. Karla Šebely, dr. Filipa Tvrdého, dr. Jozefa Matuly nebo u Mgr. Martiny Číhalové 
a má formu diskuse nad konkrétním textem, který má v ideálním případě souvislost s tématem disertace.
Tento text může být v češtině či jiném jazyce, musí se týkat filozofie a musí být předem schválen zkoušejícím vyučujícím.


Státní doktorská zkouška

Ke státní doktorské zkoušce je třeba se přihlásit v termínu podle požadavků jednotlivých oborových rad. K přihlášce je třeba přiložit vytištěný průběh studia s výpisem všech vykonaných zkoušek z IS Stag a vyjádření školitele.


Obhajoba disertační práce

K obhajobě disertační práce je třeba se přihlásit v termínu podle požadavků jednotlivých oborových rad. K žádosti o obhajobu je třeba přiložit (všechny přílohy jsou uvedeny také ve formuláři):

  • potřebný počet výtisků disertační práce
  • disertační práci v elektronické podobě
  • výtisk autoreferátu + autoreferát v elektronické podobě
  • vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení

Disertační práci a údaje k ní vloží doktorand do Stagu. (Příkaz rektora UP B3-09/3-PR)


Uzavření studia

Dnem řádného ukončení doktorského studia je den, kdy byla úspěšně vykonána státní doktorská zkouška nebo obhájena disertační práce, podle toho, který termín je pozdější.  U doktorandů v prezenční formě studia v následujícím měsíci již nebude vypláceno stipendium.


ERROR: Content Element with uid "1998" and type "expandmixedcontent_pi1" has no rendering definition!Formuláře