FAQ

Často kladené dotazy

Kdo mi vydá potvrzení o studiu, kde najdu potřebný formulář a mohu dostat potvrzení i mimo úřední hodiny?

Řádně vyplněné potvrzení o studiu vám potvrdí vaše studijní referentka na studijním oddělení, a to pouze v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny SO žádné formuláře nepotvrzuje, úřední hodiny najdete na https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/organizacni-struktura/dekanat/#c2156 . Pokud se na studijní oddělení nemůžete ze závažných důvodů (např. studium v zahraničí) osobně dostavit a potvrzení vám stačí naskenované, požádejte o něj studijní referentku emailem odeslaným z vašeho univerzitního emailu.
Veškeré formuláře najdete na https://www.ff.upol.cz/studenti/pruvodce-studiem/formulare/ a některé z nich lze najít už předvyplněné po zalogování v elektronických formulářích studijní agendy ELF: https://elf2.upol.cz/ Potvrzení o studiu si můžete už vyplněné vytisknout také z Portálu.

Za jakých podmínek mohu postoupit do 2. ročníku, kolik kreditů musím získat za první ročník a jak se mám do dalšího ročníku zapsat?

K datu uvedenému v Harmonogramu příslušného akademické roku musíte mít splněno minimálně 40 kreditů https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/harmonogram-ak-roku/  . K tomuto datu probíhá kontrola splnění studijních povinností studijním oddělením, Vy  si jen zkontrolujte, že máte všechny získané kredity řádně zapsané ve STAGu. Zápis do vyššího ročníku probíhá automaticky, předměty na ZS daného akademického roku si můžete zapisovat už od července – dle výše uvedeného harmonogramu.

Chci studium na fakultě ukončit, jak to mám udělat? 

Na webových stránkách (viz výše) si stáhněte formulář Prohlášení o zanechání studia. Vyplněný a podepsaný formulář doneste nebo odešlete poštou na SO. Den doručení prohlášení na fakultu je vaším posledním dnem studia.

Co mám udělat s vytištěným dokumentem Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce? 

Vyplněný „Podklad pro zadání BP/DP“ si třikrát vytiskněte, podepište, nechte formulář podepsat vedoucím vaší závěrečné práce a v souladu s Harmonogramem příslušného akademického roku  a harmonogramem dané katedry, odevzdejte jeden výtisk na SO své studijní referentce, jeden výtisk sekretářce na katedře (nebo vedoucímu Vaší závěrečné práce) a poslední si ponechte.

Chci změnit zadání bakalářské/diplomové práce, co mám proto udělat?

Opravte a uložte nové zadání BP/DP na Portále, formulář vytiskněte – viz výše. Z webových stránek fakulty https://www.ff.upol.cz/studenti/pruvodce-studiem/formulare/  si stáhněte a nechte podepsat vedoucím katedry formulář  Souhlas se změnou tématu - vedoucího diplomové práce a s jedním výtiskem nového zadání BP/DP předejte svojí studijní referentce.

Chci odevzdat hotovou bakalářskou/diplomovou práci, jak to mám udělat?

Na Portále vyplníte Doplnit údaje o bakalářské/diplomové práci, závěrečnou práci nahrajete na Portál, formulář vytisknete a se dvěma výtisky a jedním CD donesete v úředních hodinách na studijní oddělení. Po zaevidování ve STAGu vám studijní referentka práce orazítkuje a vy je odnesete na příslušnou katedru. Respektujte termín katedry pro odevzdání BP/DP, úřední hodiny SO a v neposlední řadě deadline pro odevzdání BP/DP uvedený v harmonogramu příslušného roku.

Musím v případě dvouoborového studia bakalářskou/diplomovou práci vypracovávat na obou studovaných oborech?

Závěrečnou práci vypracováváte pouze na jednom z oborů, tzv. diplomovém oboru. Na diplomovém oboru také získáváte kredity za semináře související s vypracováním závěrečné práce, zpravidla ve výši 20 kreditů. Na druhém, nediplomovém oboru, plníte jiné kredity typu B (včetně modulu „Společenské základy“ – v bakalářském studiu) tak, abyste před konáním SZZk na obou oborech splnili požadovaný počet kreditů, tj. 90+90 v případě bakalářského a 60+60 v případě navazujícího studia. https://www.ff.upol.cz/studenti/pruvodce-studiem/pruvodce-studiem-a-organizace-studia/

Mám dvouoborové studium, mohu přestoupit a studovat jen jeden obor?

Ne, přestup v žádné podobě není možný. Pokud chcete studovat jiný obor, musíte si podat do konce února příslušného roku elektronickou přihlášku ke studiu a úspěšně vykonat přijímací zkoušky.

Jsem student dvouoborového studia, chci letos konat SZZk na jednom oboru. Stačí, když si zapíši státnicové disciplíny jen na tomto oboru? 

Nestačí, pokud chcete jít ke státnicím, musíte si zapsat předměty státní závěrečné zkoušky na obou oborech. Pokud vykonáte SZZk jen na jednom oboru, musíte si předmět státní závěreční zkoušky na druhém oboru zapsat příští rok znovu.

Mohu vykonat SZZk, když mám v případě dvouoborového studia splněny všechny kredity jen na jednom oboru?

To bohužel nelze, dle Studijního a zkušebního řádu můžete přistoupit k SZZk pouze tehdy, když máte splněny všechny předepsané studijní povinnosti, a to i v případě dvouoborového studia.

Vykonal jsem úspěšně SZZk, dokdy mám status studenta?

Status studenta máte do data vykonání poslední části státní závěrečné zkoušky (včetně obhajoby). Druhý den po té již nejste studentem FF UP.

Přihlásil jsem se ke státní zkoušce, ale nepodařilo se mi splnit studijní povinnosti, propadne mi termín SZZk?

V tomto případě Vám termín nepropadne, katedra Vás ze SZZk omluví. O termín přijdete v případě, že jste přihlášený na SZZk, máte splněné všechny studijní povinnosti a na státní zkoušku se bez omluvy nedostavíte. Omluvit z termínu Vás může předseda komise, ale pouze ze závažných, zejména zdravotních důvodů.

Na Portále jsem zjistil, že budu muset brzy platit poplatky za studium, kde najdu bližší informace?

Veškeré informace o poplatcích za další a delší studium najdete na webových stránkách rektorátu  https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/. Tyto záležitosti jsou v gesci rektorátního Oddělení pro studium UP. S žádostí o informace se prosím obracejte na vedoucí studijního oddělení UP, paní Moniku Smitkovou. Kontakty a bližší informace najdete na webových stránkách https://www.upol.cz/studenti/studium/studijni-oddeleni/