Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Publikační činnost

Licenční smlouva nakladatelská

S finanční podporou FF UP mohou vycházet pouze zaměstnanecká díla zaměstnanců FF UP či studentská díla studentů FF UP, pokud posledně jmenovaní poskytnou licenci k vydání textu.

Doporučujeme, aby autoři konzultovali právní aspekty již při přípravě grantového projektu, neboť v případě vydávání v zahraničí, kofinancování vydání více subjekty, použití materiálů, k nimž mají autorská práva třetí osoby, apod., mohou vzniknout velmi komplikované situace.

Vydání díla u externího nakladatele musí být uskutečněno na základě licenční smlouvy nakladatelské. Návrhy těchto smluv (na díla zaměstnanecká a studentská, v češtině a angličtině) si autor či vedoucí projektu vyžádá u ediční referentky na oddělení vědy, vyplní údaje týkající se díla a předá prostřednictvím asistentky děkana smlouvu Právnímu oddělení RUP, které pak s nakladatelem připraví definitivní znění smlouvy.
Při plánování rozpočtu publikace v externím nakladatelství je nutné brát v úvahu skutečnost, že částka hrazená Univerzitou Palackého za výrobu publikace se navyšuje o aktuálně platnou sazbu DPH v kategorii služeb. 

Směrnice rektora B3-10-6 - Evidence publikační činnosti na UP

Publikace realizované ve Vydavatelství UP

Ediční činnost na FFUP se řídí směrnicí rektorky UP B3-09/2-SR a novelou UP B3-10/3-SR .

Ediční plán

Ediční plán FF UP realizovaný VUP na rok 2017 

Do 10. prosince musí katedry dodat Ediční plán (EP) na příští kalendářní rok.

K publikacím musí být uvedeny všechny potřebné údaje (podle šablony).
Do EP je nutné:
- zařadit všechny plánované publikace, které mají vyjít ve VUP, včetně výstupů v rámci projektů,
- znovu uvést publikace, které byly v EP předcházejícím, nebyly vydány a měly by být vydány.

Rukopisy autorů, zařazené do edičního plánu, jsou přijímány v průběhu celého kalendářního roku.

Autor odevzdává na oddělení vědy:

 1. Návrhový list na vydání, formuláře jsou k dispozici na odd. vědy nebo na webu Vydavatelství UP v sekci Ke stažení
 2. Posudky (struktura posudku .doc)
  - skripta, učebnice, monografie - 2 posudky, nejméně jeden musí být externista
  - AUPO, sborníky - bez posudku (za kvalitu zařazených příspěvků odpovídají redakční rady)
  - druhé a další vydání - 2 posudky (1 externí)
  - dotisky - bez posudků
  - publikace vydávané za podpory grantů - 2 posudky (1 může být doporučení závěrečného oponentního řízení)
 3. Prohlášení autora o respektování připomínek oponentů a potvrzení o vypracování publikace v rámci/nad rámec pracovních povinností
 4. Text na elektronickém médiu.
 5. Identický text vytištěný na papíře.
 6. Obrazové přílohy v reprodukovatelné podobě.
 7. Krátká anotace - v elektronické podobě. 

Vydavatelství UP každé čtvrtletí dodává fakultám seznam stavu zásob publikací, které byly vydány pro jednotlivé fakulty (seznam je k dispozici u ediční referentky). Katedry by na něj měli brát zřetel při sestavování plánu ediční činnosti na další kalendářní rok a hlavně při doporučování literatury studentům katedry. Na aktuální stav je možno kdykoliv se zeptat Vydavatelství UP a společně s nimi domluvit případný dotisk.

Veškeré informace Vydavatelství UP včetně aktuálního edičního plánu, publikací na skladě a pokynů pro autory najdete v sekci Pro autory na webu Vydavatelství UP

Rozvojové projekty na podporu publikační činnosti

v rámci Institucionálního rozvojového plánu MŠMT, kapitola Strategický rozvoj

1, Podpora publikací

Projekty jsou určeny akademickým pracovníkům FF UP a absolventům DSP na FF UP, kteří obhájili disertační práci vynikající kvality (posudky musí být přiloženy). V případě, že absolvent DSP již nepůsobí na FF UP, podává žádost jeho bývalý školitel. Vydané publikace musí být přihlášeny do OBD za FF UP.

V případě monografie musí být k žádosti přiložena kalkulace provedená vydavatelem publikace. Kvalifikovaný odhad ceny vydání ve Vydavatelství UP zašle na požádání monika.prokopova@upol.cz. Rozpočet pro vydání ve Vydavatelství FF UP poskytne lenka.porizkova@upol.cz.

Kalkulace u externích vydavatelů musí obsahovat DPH ve výši 21%.

Je možné ucházet se pouze o podporu takových publikací, jejichž literární forma je aktuálně uznávaná dle Metodiky 17+. 

Lze žádat o podporu pouze takových titulů, které budou dle všech předpokladů publikovány do konce listopadu 2019. Pokud žadatel rozpočet nevyčerpá, není zaručeno, že obdrží podporu na následující rok, či že ji obdrží v původní výši.

Ke dni 1. 9. 2019 předloží hotový rukopis díla a závazné potvrzení nakladatele, že dílo bude publikováno do konce listopadu 2019.

Uzávěrka pro přijímání žádostí: 25. 11. 2018 e-mailem na adresu jana.kopecna@upol.cz
Oznámení výsledků: do 4. 1. 2019

Formulář žádosti: Žádost o podporu publikace 

Počátek řešení: 15. 1. 2019
Konec řešení: listopad 2019 (dle platné účetní uzávěrky)

Po ukončení projektu podává řešitel závěrečnou zprávu a předloží podpořenou publikaci. Pokud je podpořen článek nebo kapitola, které nebyly v době ukončení projektu vydány, žadatel předloží rukopis a potvrzení o přijetí k publikaci.

2, Podpora časopisů

Projekty jsou určeny redaktorům odborných časopisů publikovaných na FF UP a podporují odborné časopisy vydávané na FF UP.

Uzávěrka pro přijímání žádostí: 25. 11. 2018 e-mailem na adresu jana.kopecna@upol.cz
Oznámení výsledků: do 4. 1. 2019

Formulář žádosti: Žádost o podporu časopisu  

Počátek řešení: 15. 1. 2019
Konec řešení: listopad 2019 (dle platné účetní uzávěrky)

Vykazování výsledků vědecké a tvůrčí činnosti

Osobní bibliografická databáze (OBD)

Každý akademický zaměstnanec a doktorand FF UP je povinen zadávat výsledky své tvůrčí práce do OBD. Především to platí o výsledcích, které jsou uznávány databází RIV podle Metodiky 2013+.

Při problémech a nejasnostech při vyplňování záznamu v OBD kontaktujte vědeckého tajemníka vašeho pracoviště (kontakt viz Seznam vědeckých tajemníků jednotlivých kateder FF) a nebo fakultního správce FF – PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. (martin.dolejs@upol.cz , kl. 3523).

Pro vstup do OBD použijte přihlašovací údaje jako do portálu.

Zasílání konferenčních sborníků k indexaci v databázi WOS konzultujte rovněž s fakultním správcem dr. Dolejšem.