Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Přihláška

Přihlášku lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím tzv. e-přihlášky.

Hlásí-li se uchazeč na více studijních oborů, je nutné podat na každý studijní obor nebo kombinaci dvou oborů samostatnou přihlášku a uhradit poplatek.

Přihláška ke studiu

Termín podání přihlášky

 • Bakalářské obory v češtině od 1. listopadu nejpozději do 15. března,
 • navazující magisterské obory v češtině do 15. března
 • cizojazyčné obory do 30. dubna,
 • doktorské studium od 1. ledna do 30. dubna. (termín pro podání elektronické přihlášky a zaslání povinných příloh)

Administrativní poplatek

Administrativní poplatek: 690,- Kč za každou elektronickou přihlášku.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné hradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku se má zato, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Požadavky k přijímacím zkouškám

Níže uvedené požadavky na přijímací zkoušky pro všechny typy a formy studia na FF UP jsou formulovány obecně a představují možné varianty průběhu přijímací zkoušky.
Podrobné informace k jednotlivým studijním programům (samostatný, major, minor) budou k dispozici od 1. 11. v Katalogu studijních programů UP.


Bakalářské a navazující magisterské studium

Dokumenty o předchozím vzdělání

Uchazeči odevzdávají úředně ověřené dokumenty o ukončení předchozího vzdělání (maturitní vysvědčení nebo diplom z bakalářského studia) až v den zápisu do studia (konec srpna).

Diploma supplement / seznam atestací

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

Obor psychologie

V případě, že se uchazeč hlásí na obor psychologie navazující magisterský, zašle doklad o ukončení bakalářského studia v tomto oboru nebo potvrzení o studiu jednooborové psychologie (v případě konání státních zkoušek až po termínu přijímacích zkoušek) do 31. 3. na adresu: Filozofická fakulta  UP, Studijní oddělení, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc.
Uchazeči, kteří požadovaný doklad nebo potvrzení do uvedeného dne nepředloží, nebudou pozváni k vykonání přijímací zkoušky.

Nahrazení části přijímací zkoušky

u některých bakalářských studijních oborů může být část přijímací zkoušky (oborový test, resp. ústní pohovor) nahrazena splněním tzv. doplňujících kritérií. Jedná se např. státní zkoušku z cizího jazyka, certifikát apod. Pokud chce uchazeč této možnosti využít, je třeba o nahrazení přijímací zkoušky písemně požádat děkana FF a k žádosti přiložit úředně ověřenou kopii dokladu, který prokáže splnění doplňujících kritérií.
Žádost se podává nejpozději do 30. dubna na adresu: Filozofická fakulta  UP, Studijní oddělení, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc . 

Uchazeči se specifickými potřebami

držitelé průkazů ZTP nebo osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., kteří potřebují zvláštní zacházení u přijímací zkoušky, nechť se obracejí s žádostí o poskytnutí pomoci na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého nejpozději do konce měsíce března 2017. Více informací naleznete na stránkách http://www.cps.upol.cz/
Kontakt:
tel.: (+420) 585 635 323, e-mail: lucia.pastierikova@seznam.cz 


Doktorské studium - povinné přílohy k přihlášce

 • Potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (jen pokud platba není spárována s přihláškou)
 • Profesní životopis (vlastnoručně podepsaný)
 • Absolventi s diplomem: 1krát úředně ověřená fotokopie diplomu
  V případě předchozího studia v zahraničí je nutné podat žádost o uznání zahraničního vzdělání, tzv. nostrifikaci - informace k nostrifikaci
 • Uchazeči dosud bez diplomu: student posledního ročníku magisterského studia přiloží aktuální potvrzení o studiu. Na potvrzení nebo do životopisu uvede předpokládané datum ukončení magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky doručí uchazeč neprodleně na oddělení vědy FF potvrzení o ukončení magisterského studia a po obdržení diplomu obratem úředně ověřenou kopii diplomu.
 • Badatelský záměr: dle požadavků jednotlivých kateder ( osnova badatelského záměru)
 • popř. seznam publikovaných prací, seznam přednášek

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen úplné a v termínu podané e-přihlášky.

Povinné přílohy musí být na oddělení vědy FF UP v Olomouci zaslány nejpozději do 30. dubna (rozhoduje datum poštovního razítka - nejpozději 30.4.).
Všechny řádně podané přihlášky budou do 10. května převedeny do přijímacího řízení.
Uchazeč je povinen provést kontrolu stavu své e-přihlášky, zda byla přihláška zaregistrována (tzn. převedena do přijímacího řízení). V případě nesrovnalostí se uchazeč neprodleně obrátí na oddělení vědy FF UP v Olomouci (tel.: 585 633 013, e-mail agnes.hausknotzova@upol.cz).

Termíny přijímacího řízení do doktorského studia

Pozvánky k přijímacímu řízení rozesílají jednotlivé oborové rady zpravidla elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v e-přihlášce.
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je rozesíláno přednostně na e-mailovou adresu uvedenou v e-přihlášce.

Adresa pro zaslání povinných příloh:
Filozofická fakulta UP v Olomouci
Oddělení vědy
Křížkovského 10
771 80 Olomouc 

Nahoru