Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Možnosti výjezdů do zahraničí

Možnosti studijních, výzkumných a pracovních pobytů v zahraničí studentů Bc., NMgr. a Ph.D.

Studenti FF UP si dnes mohou vybrat z široké nabídky studijních, pracovních i výzkumných pobytů v zahraničí. Existuje mnoho programů, projektů, nadací, organizací apod., které tyto krátkodobé mobility podporují. Nejznámější, protože organizovaný a bohatě financovaný EU, je program Erasmus+, u nás na FF je populární a celkem dosti využívaný středoevropský program CEEPUS (FF je zapojena do pěti sítí s několika desítkami středoevropských univerzit), FF rovněž disponuje vlastním zdrojem financí – nazýváme jej Mobilita studentů FF, alias Freemover - a každoročně z něj podpoří výjezdy zhruba 130 studentů). Rovněž UP má svůj Stipendijní fond a vybrané studenty. Nejdelší historii v podpoře studentských mobilit má Akademická informační agentura pod Domem zahraniční spolupráce MŠMT ČR. Finance na svoji mobilitu můžete získat rovněž z různých nadací, z interní IGA – studentské grantové soutěže… Stipendia však nabízí i zahraniční vlády či univerzity (každoročně hojně využívané jsou stipendia čínské či japonské vlády). FF poskytuje finanční podporu také na účast na LŠ a ZS v zahraničí. Zkrátka stačí jen sledovat aktuality ZO, FB kateder, nebo se ptát vyučujících na katedře, spolužáků, či referentek zahraničního oddělení…

Student FF může vyjet prakticky kamkoliv. Není vždy nutné, aby katedra/fakulta/univerzita měla se zahraniční univerzitou podepsanou smlouvu o výměně studentů. Platná smlouva však studentovi garantuje, že bude moci na dané zahraniční škole studovat bez poplatků za školné.

Seznam zahraničních partnerských institucí (E+, CEEPUS a smlouvy o přímé spolupráci) najdeš na Mapě mobilit FF UP.

Výměnné stipendijní programy

FF UP nabízí, zprostředkovává či administrativně zajišťuje svým studentům zahraniční studijní, pracovní a výzkumné pobyty především v rámci těchto programů a projektů:

 1. Erasmus+  → evropský i mimoevropský                                
 2. Mobilita studentů FF UP, čili tzv. Freemover → celý svět
 3. CEEPUS → střední Evropa
 4. AIA – vládní stipendia MŠMT → celý svět
 5. IGA – studentská grantová soutěž                                                                                                    

Méně známé, ale přesto využívané, jsou např.:              

 1. Merrillův program → USA
 2. Fulbrightovo-Masarykovo stipendium → USA
 3. AKTION → Rakousko
 4. DAAD, KAAD → Německo
 5. Višegrádský fond → země V4 + Západní Balkán, východní země bývalého Sovětského svazu a Rusko
 6. Ostatní (Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí, Darmasiswa Scholarship Program, Duo-Korea Fellowship Program, Ruth Crawford Mitchell Fellowship, Theodor Herzl Distinguished Chair, The Queen Jadwiga Fund Scholarship, the Scholar Foundation, MEXT scholarship a další)
 7. Pracovní stáže

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Někteří studenti jsou ochotni zaplatit si svůj pobyt v zahraničí sami, některým přispěje třeba jeden z výše uvedených programů. Pro všechny typy pobytů (studijní, pracovní či výzkumné) však platí, že musí být řádně schváleny katedrou (formou Learning Agreementu podepsaného katederním koordinátorem či školitelem) a nahlášeny referentce zahraničního oddělení FF UP (Jana Hořáková), aby mohl být výjezd zaevidován do STAGu a výsledky ze zahraničních pobytů mohly být následně uznány na FF UP a započítány do studia studenta. Více viz záložka Administrace výjezdů.


Erasmus+

Program EU zaměřený na výměnu studentů v rámci Evropské unie. Erasmus+ podporuje jak studijní pobyty - viz https://iro.upol.cz/erasmus/studium/, tak pobyty pracovní https://iro.upol.cz/erasmus/staze/ .

Administrativa tohoto programu je rozdělena mezi tři úseky (rektorát, fakulta, katedra):

1. zahraniční oddělení RUP (sepsání účastnické smlouvy před odjezdem, výplata stipendia, poskytnutí karty pojištění),

2. zahraniční oddělení FF UP (záležitosti týkající se STAGu, koordinace činností mezi ZO RUP, katedrou a studijním oddělením FF) a

3. katedra, resp. katederní koordinátor pro zahraniční záležitosti (vypisuje výběrová řízení, zodpovídá za studentův studijní plán v zahraničí, tzv. Learning Agreement či pracovní plán, tzv. Learning Agreement for Traineeship, a schvaluje a uznává studijní výsledky ze zahraničních pobytů, tzv. ToR).

Vyjíždějící studenty mají na starosti tyto osoby:

1. a/ studijní pobyty - na rektorátní úrovni (tedy ZO RUP) referentky Lenka Haničáková a  

    Vladimíra Žlutířová,

    b/ pracovní pobyty – Marie Raková   

2. na fakultní úrovni Jana Hořáková 

3. na katederní úrovni katederní  koordinátoři

 • Nezbytné je však sledovat katederní webové stránky, či FB, kde bývají vyvěšeny informace o termínech výběrových řízení.

Mobilita studentů FF UP, tzv. Freemover*

Již více než 10 let nabízí FF UP finanční podporu svým studentům v rámci stipendijního programu vyhlášeného MŠMT ČR. Filozofická fakulta jej nazvala Mobilita studentů FF UP, ale vžil se název Freemover. FF z tohoto programu každoročně podpoří minimálně 130 výjezdů. Nejdůležitější hlediska pro podání žádosti o finanční podporu z tohoto programu jsou:

1/ Podmínky

 • upřednostňovány jsou studijní, pracovní a výzkumné pobyty mimo EU,
 • mobility v rámci smluv FF/UP o přímé spolupráci (smlouvy viz Mapa mobilit FF UP)
 • mobility studentů vyšších ročníků (ideálně 2. i. 3. roč. Bc. a 4. roč. NMgr., Ph.D. kdykoliv)
 • mobility delší než 1 měsíc (u studentů Bc. a Mgr.), tzn. pobyt v zahraničí musí trvat minimálně 1 měsíc, max. 10 měsíců (doporučuje se 1- 2 semestrální pobyt),
 • mobility na méně než jeden měsíc jsou určeny studentům Ph.D. (badatelský pobyt/konference)

V případě některých zemí probíhá předvýběr studentů na příslušné katedře FF UP (Rusko, Čína, Korea, Japonsko, Taiwan) = nutno sledovat webové stránky katedry nebo ZO FF!

* Freemover neoznačuje žádný program, a už vůbec ne program mezinárodní. Na FF UP se tento název ovšem už vžil. V podstatě to znamená, že si student vybere takovou hostitelskou VŠ, s kterou nemá UP smlouvu o přímé spolupráci. Pak to však také může znamenat, že tato instituce bude po studentovi požadovat zaplacení školného, což neplatí pro studijní pobyty u smluvních partnerů.

2/ Finance

Měsíční dotace na mobilitu je diferencována dle životních nákladů v jednotlivých státech od 6 000 Kč až po 20 000 Kč/měsíc.

3/ Formuláře k podání žádosti a administrativní stránka programu

A/ studijní pobyty studentů Bc. a Mgr. programů

 • Žádost o příspěvek
 • Motivační dopis/projekt studijního pobytu v češtině, doporučená délka papír formátu A4

B/ pracovní pobyty

 • Žádost o příspěvek
 • Motivační dopis/projekt studijního pobytu v češtině, doporučená délka papír formátu A4

C/ výzkumné či konferenční pobyty studentů DSP

Formuláře pro všechny typy výjezdů: https://www.ff.upol.cz/de/studenti/formulare/.

Postup pro administraci studijních a výzkumných pobytů v rámci programu CEEPUS najdete na: https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/administrace-vyjezdu/.

4/ TERMÍN podání přihlášek:

pro rok 2020, resp. LS 2019/20 nebo AR 2020/21 je 31.10.2019

Žádost a ostatní požadované dokumenty doručte (nejlépe osobně) Janě Hořákové na Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře č. 2.20. 5/ Vyrozumění o výsledcích VŘ pošleme nejpozději do 20. 12. 2019.

5/ Vyrozumění o výsledcích VŘ pošleme nejpozději do 20. 12. 2019.

6/ KONTAKT: https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/zahranicni-oddeleni/  


CEEPUS

Obyvatelé střední Evropy se mohou ucházet o velmi atraktivní stipendia udělovaná organizací CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). Tento projekt se zaměřuje na podporu styků mezi následujícími zeměmi: Bulharskem, Českou republikou, Chorvatskem, Maďarskem, Polskem, Rakouskem, Rumunskem, Slovenskem, Slovinskem, Srbskem, Albánií, Bosnou a Hercegovinou a Makedonií. 

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu. Výhodou tohoto programu jsou i studijní pobyty na 1 měsíc.

FF UP je zapojena do 6 sítí:

 1. Language and Literature in a Central European Kontext
  koordinátor sítě: Bas Hamers, Katedra nederlandistiky, bas_hamers@upol.cz 

 2. Slavic Philolgy and its Cultural Contexts
  koordinátor sítě: Martina Pálušová, Katedra slavistiky, martina.palusova@upol.cz

 3. Idea of Europe in European Culture, History and Politics
  koordinátor sítě: Radmila Švaříčková Slabáková, katedra historie, radmila.slabakova@upol.cz

 4. e-bologna for Translation Studies Programmes in Central and Eastern European Countries
  koordinátor sítě: Veronika Sejkorová, Katedra anglické a americké filologie,veronika.sejkorova@upol.cz

 5. Inter-American Studies
  koordinátor sítě: David Livingstone, Katedra anglické a americké filologie, david.livingstone@upol.cz

 6. South and North Korea, Korean and Koreans, Research, Research Based Teaching &        Networking for Synergies in Central and Eastern Europe, koordinátor sítě: Andreas Schirmer, Katedra asijských studií, andreas.schirmer@upol.cz
    

AIA - vládní stipendia MŠMT

Jedná se o stipendijní pobyty (semestrální, roční i letní školy) v zahraničí, které nabízí Dům zahraničních spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen DZS). Výměnné pobyty jsou součástí širší spolupráce na národní úrovni.

O distribuci informací o nabídkách studijních pobytů se stará Akademická informační agentura (dále jen AIA). Zahraniční oddělení FF distribuuje nabídky AIA DZS do aktualit ZO FF na https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/aktualni-nabidky/, posílá na katedry, vyvěšuje na nástěnku SO FF.

Důležité upozornění!

V případě některých zemí probíhá předvýběr studentů na příslušné katedře FF UP (Rusko, Čína) = nutno sledovat webové stránky katedry!
Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv jsou nabízeny ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví MŠMT:

A/ rozpis kvót
https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/42_mezinarodni_smlouvy-uvod/ – kvóty - stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým vybraným VŠ. O tato stipendia se mohou ucházet pouze zájemci z daných škol. Návrh na vyslání/Žádost o přidělení stipendia (= formulář DZS, více viz https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/) prostřednictvím zahraničního oddělení dané fakulty.

B/ výběrová řízení
https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/42_mezinarodni_smlouvy-uvod/  - výběrová řízení - o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných vysokých škol v ČR. Návrh na vyslání/Žádost o přidělení stipendia (viz https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/ ) podávají uchazeči prostřednictvím zahraničního oddělení dané fakulty.

Více informací o tomto typu stipendijních pobytů najdete na https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/42_mezinarodni_smlouvy-uvod/.


IGA

Studentská grantová soutěž – podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu, financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitelem studentského projektu musí být student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP.


Merrillův program


Višegrádský fond

Mezinárodní višegrádský fond se zaměřuje hlavně na spolupráci zemí V4, tj. mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem + Západním Balkánem, východními zeměmi bývalého Sovětského svazu a Ruskem. Umožňuje postgraduálním studentům finanční podporu až 4.000 Euro na studium nebo výzkum v některé z ostatních zemí višegrádské čtyřky.

Délka studia je 5 až 10 měsíců. Uchazečům nesmí být více než 35 let.

 • Žádosti o spolufinancování projektů z prostředků Fondu lze předkládat průběžně s tím, že uzávěrky jednotlivých kol jsou:
  tzv. standardní granty - 2x ročně (do 15. 3. a 15. 9.)
  tzv. malé granty - 4x ročně (do 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12.)
  Visegrádská stipendia - 1x ročně (zpravidla 31.1.)

Ostatní

Studenti si samozřejmě mohou najít „sponzora“ kdekoliv jinde, než je zmiňováno výše. V případě studijních pobytů  vyjma výše jmenovaných spousta studentů vyjíždí přes stipendia vlád jiných zemí, stipendia zahraničních univerzit, nadací a organizací. Jmenujeme např. Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí, Darmasiswa Scholarship Program, Duo-Korea Fellowship Program, Ruth Crawford Mitchell Fellowship, Theodor Herzl Distinguished Chair, The Queen Jadwiga Fund Scholarship, the Scholar Foundation, MEXT scholarship a další.

Někteří studenti jsou ochotni zaplatit si svůj pobyt v zahraničí sami, některým přispěje zase třeba jejich domácí katedra. Pro všechny typy mobilit (studijní, pracovní či výzkumné) však platí, že musí být řádně schváleny katedrou (formou Learning Agreementu podepsaného katederním koordinátorem či školitelem) a nahlášeny referentce zahraničního oddělení FF UP (Jana Hořáková), aby mohl být výjezd zaevidován do STAGu a výsledky ze zahraničních pobytů mohly být následně uznány na FF UP a započítány do studia studenta.


Pracovní stáže

Velmi žádanou aktivitou se v posledních několika letech staly pracovní stáže v zahraničí.
Dlouhodobě tento typ mobility podporuje program Erasmus+. Tento program však finančně zajišťuje pouze mobility do zemí EU. Zájem je však i o pracovní pobyty v mimoevropských zemích. Pro narůstající zájem se proto Filozofická fakulta UP rozhodla finančně podporovat i žádosti o finanční podporu na pracovní stáže za hranice Evropy.

1. Praktické stáže ERASMUS+

Praktické stáže v rámci tohoto programu administrativně víceméně zajišťuje zahraniční oddělení RUP, konkrétně jej má na starosti Marie Raková. Pro podání přihlášek na pracovní stáže v rámci E+ (EU) tedy musí student sledovat webové stránky rektorátního ZO: https://iro.upol.cz/pl/erasmus/staze/ .

2. Praktické stáže mimo EU

Tyto pracovní mobility pak administruje a finanční podporu zajišťuje zahraniční oddělení Filozofické fakulty (viz Zahraniční oddělení). Prakticky jediný finanční zdroj, z kterého FF UP může pracovní stáže do mimoevropských zemí podpořit, je program Mobilita studentů FF UP – Freemover.

Doporučení

Zaměstnavatele si student může najít sám, nebo se může podívat na nabídku pracovních stáží na https://intlag.upol.cz/, nebo může průběžně sledovat stránku s aktualitami zahraničního oddělení na https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/aktualni-nabidky/, kam zavěšujeme všechny nabídky, ať už studijní, nebo pracovní, které se k nám dostanou.

Administrativní stránka pracovních stáží je popsána na https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/administrace-vyjezdu/.